Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dane statystyczne

Gmina Dąbrowa Biskupia leży w województwie Kujawsko-Pomorskim, w zachodniej części powiatu inowrocławskiego i zajmuje obszar 14.744 tys. ha (12% powierzchni powiatu inowrocławskiego).
Obszar gminy położony jest w większości na terenie wysoczyzny morenowej dennej charakteryzującej się niewielkimi deniwelacjami rzędu 2 – 5 m.
Dąbrowa Biskupia jest jedną z mniejszych gmin w województwie Kujawsko-Pomorskim – spośród 127 gminy wchodzących w skład województwa Dąbrowa Biskupia zajmuje 72 miejsce. Jednocześnie jest to jedna z czterech gmin wiejskich na terenie powiatu inowrocławskiego. Bezpośrednio graniczy z trzema gminami miejskimi: Gniewkowem, Kruszwicą, Inowrocławiem i z jedną gminą wiejską – Zakrzewo.

 

Sieć osadniczą gminy Dąbrowa Biskupia tworzy 28 miejscowości: Bąkowo, Dziewa, Głojkowo, Konary, Niemojewo, Pieczyska, Parchanie, Parchanki, Wonorze, Brudnia, Chlewiska, Chróstowo, Dąbrowa Biskupia, Mleczkowo, Nowy Dwór, Ośniszczewo, Ośniszczewko, Przybysław, Stanomin, Walentynowo, Wola Stanomińska, Zagajewice, Zagajewiczki, Pieranie, Sobiesiernie, Modliborzyce, Rejna i Radojewice.
Granice gminy (268kB) word

Ludność gminy, licząca 5300 osób (w tym kobiety 2666) trudni się głównie rolnictwem. Gęstość zaludnienia również należy do jednej z niższych w województwie Kujawsko – Pomorskim i wynosi 36 osób/km2.
Duże rozproszenie mieszkańców stanowi układ niekorzystny zwłaszcza w przypadku wyposażania w infrastrukturę techniczną.

Przez teren gminy przebiegają dwie drogi krajowe: nr 252 Inowrocław – Zakrzewo, stanowiąca odcinek szlaku komunikacyjnego do Włocławka oraz droga nr 249 Dąbrowa Biskupia – Złotniki Kujawskie. Pozostałe drogi mają znaczenie lokalne. W zakresie komunikacji sytuacja drogowa oceniana jest jako zadowalająca łączna długość dróg utwardzonych wynosi 30 km. Jedynym ważnym skrzyżowaniem w Gminie jest styk drogi nr 252 Inowrocław – Włocławek z drogą nr 249 Dąbrowa Biskupia – Złotniki Kujawskie. Na system komunikacji publicznej składa się głównie komunikacja autobusowa, która dociera do 24 miejscowości na terenie Gminy.
W miejscowości Chlewiska oraz w Dąbrowie Biskupiej funkcjonują jedyne na terenie stacje paliw.

Spośród 28 wsi wchodzących w skład gminy wszystkie posiadają sieć wodociągową, a 8 wsi objętych jest siecią kanalizacyjną. Na pozostałych nieskanalizowanych terenach planuje się budowę oczyszczalni przydomowych.
Teren jest stelefonizowany, a aktualnie budowany jest kabel optotelekomunikacyjny, który obejmie cały teren gminy.
Gmina nie jest zgazyfikowana, system ogrzewania oparty jest głównie na tradycyjnych technologiach węglowych. Opracowany jest natomiast plan gazyfikacji, jednak inwestycja ta może zostać rozpoczęta dopiero po wcześniejszym doprowadzeniu gazu średniego ciśnienia do wsi Zakrzewo.

Gmina Dąbrowa Biskupia ma charakter wiejski ze znaczą przewagą użytków rolnych. Lasy zajmują około 19% powierzchni, są to głównie bory sosnowe (świeże i suche). Użytki rolne zajmują 10 774 ha. Przeważają czarne ziemie oraz gleby brunatne.
Stanowią one w większości I – IIIa klasę użytków rolnych. Przeważająca część powierzchni użytków rolnych ma odczyn obojętny i lekko kwaśny.
Wysoki potencjał produkcyjny gleb ma wpływ na strukturę zasiewów. Dominującym kierunkiem produkcji roślinnej jest produkcja zbóż.
Obecnie obserwuje się stopniowe zmiany w strukturze władania gruntami spowodowane zbywaniem nieruchomości rolnych z zasobu Skarbu Państwa na rzecz rolników indywidualnych oraz prywatyzacją zarządzania dotychczasowych wielkoobszarowych państwowych gospodarstw rolnych.

Na obszarze gminy znajdują się 859 gospodarstwa indywidualne, zajmujące ogólną powierzchnię 9.304,85 ha. Średnia wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego wynosi 10,8ha.
Rolnictwo generalnie ukierunkowane jest na zaopatrzenie zakładów warzywno-owocowych i produkcję buraka cukrowego. Gmina nie leży w bezpośrednim sąsiedztwie dużych ośrodków o charakterze miejskim, oferujących rynek zbytu i miejsca pracy, co znacznie utrudnia prowadzenie działalności usługowej i często uniemożliwia znalezienie pracy.

Struktura użytkowania gruntów w Gminie Dąbrowa Biskupia (powierzchnia w [ha]):

– grunty orne – 9518
– sady – 54
– łąki – 612
– pastwiska – 581
– lasy – 2805
– wody – 141
– drogi – 351
– torowiska kolei wąskotorowej – 30
– zabudowania – 247
– nieużytki – 301
– zieleń – 9
– użytki kopalne – 1
– inne – 2
– powierzchnia wyrównawcza – 55

Na terenie Gminy działa kilka większych zakładów przemysłowych związanych z sektorem rolnym oraz kilka mniejszych podmiotów gospodarczych, która  zajmuje się działalnością produkcyjno – usługową. Funkcjonuje również kilku producentów drobiu oraz gospodarstwa specjalizujące się w produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Zagrożenia środowiskowe na tym terenie praktycznie nie występują lub mają charakter punktowy.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego