Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.07.2018 Uchwała Nr XXXVI/253/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Akty prawne 09.07.2018 Uchwała Nr XXXVI/252/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2028 Szczegóły
Akty prawne 09.07.2018 Uchwała Nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 09.07.2018 Uchwała Nr XXXVI/250/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 09.07.2018 Uchwała Nr XXXVI/249/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018 r w sprawie dopłaty dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Szczegóły
Akty prawne 09.07.2018 Uchwała Nr XXXVI/248/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych Szczegóły
Akty prawne 09.07.2018 Uchwała Nr XXXVI/247/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Szczegóły
Akty prawne 09.07.2018 Uchwała Nr XXXVI/246/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 09.07.2018 Uchwała Nr XXXVI/245/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Nr XXXV/244/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie opinii dotyczącej podziału powiatu inowrocławskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu Inowrocławskiego Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2028 Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Nr XXXV/242/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Nr XXXV/241/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na stałe obwody głosowania Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Nr XXXV/240/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania do zaopiniowania Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Nr XXXV/239/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2032” Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Nr XXXV/238/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Nr XXXV/237/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Nr XXXV/236/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała Nr XXXIV/235/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2028 Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała Nr XXXIV/234/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała Nr XXXIV/233/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomani na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała Nr XXXIV/232/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na stałe obwody głosowania Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIII/231/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2028 Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIII/230/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIII/229/2018 Rady Gminy Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia środków stanowiących fundusz sołecki Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIII/228/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r. zmieniająca porządek obrad XXXIII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIII/227/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na okręgi wyborcze Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIII/226/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2018” Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIII/225/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 Uchwała Nr XXXII/224/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2028 Szczegóły