Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Udzielenie Gminie Dąbrowa Biskupia kredytu długoterminowego w wysokości 2 071 000,00 zł w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018r. 14:32 14-11-2018 Artykuł Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 14 listopada 2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Ośniszczewko gm. Dąbrowa Biskupia” na terenie działki o nr ew. 32/8 w m. Ośniszczewko gm. Dąbrowa Biskupia. 09:31 14-11-2018 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia 07:39 13-11-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja o dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na realizację w 2018r. zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia 11:44 09-11-2018 Artykuł Szczegóły
KOMUNIKAT – ĆWICZENIE RENEGADE 16:21 06-11-2018 Artykuł Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 06 listopada 2018r. o wniesionym odwołaniu od decyzji Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia nr 3/2018 z dnia 16.10.2018r. znak: KOM.6733.3.2018.PZ o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki o nr ew. 58/3 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia. 10:53 06-11-2018 Artykuł Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 05 listopada 2018r. w sprawie zawiadomienia o wydanych w trakcie postępowania postanowieniach i o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4” na terenie działki o nr ew. 63/1 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia 14:14 05-11-2018 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 160/1 w m. Dąbrowa Biskupia 14:00 05-11-2018 Artykuł Szczegóły
Wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia – lokalu mieszkalnego w m. Dąbrowa Biskupia 11:25 30-10-2018 Artykuł Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 października 2018r. o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa słupowej stacji transf. 15/0,4 kV, wraz z siecią elektroenergetyczną nn 0,4 kV oraz SN-15 kV” na terenach działek o nr ew. 1/1, 5/1, 4, 3, 2 położonych w m. Konary gm. Dąbrowa Biskupia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań 11:20 30-10-2018 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obszarze województwa kujawsko-pomorskiego 15:38 26-10-2018 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego 15:34 26-10-2018 Artykuł Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 października 2018r. o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól wraz z zamianą rowu na rurociąg na części działki o nr ewid. 52/2 obręb Dąbrowa Biskupia, gm. Dąbrowa Biskupia w celu umożliwienia dojazdu do działki rolnej o nr. ewid. 103/5 obręb Dąbrowa Biskupia gm. Dąbrowa Biskupia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań 13:17 26-10-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XXXI/219/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2028 12:03 26-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXXI/218/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok 12:03 26-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XXXVIII/265/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku” finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 11:57 26-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XXXVIII/264/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu 11:54 26-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XXXIX/271/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Biskupia 11:50 26-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXXIX/275/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowych położonych w Dąbrowie Biskupiej 11:08 26-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXXIX/274/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2030 11:05 26-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXXIX/273/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok 11:01 26-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXXIX/272/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10:53 26-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXXIX/271/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku” finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 10:50 26-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXXIX/270/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu 10:40 26-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXXIX/269/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca Statut Gminy Dąbrowa Biskupia 10:36 26-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Wniosek o podanie warunków technicznych wykonania przyłącza wodno kanalizacyjnego 10:32 26-10-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XXXIX/268/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 10:30 26-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 10:29 26-10-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XXXIX/267/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 10:20 26-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 10:18 26-10-2018 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 153 154 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>