Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze referenta

OGŁOSZENIE

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej, ul. Topolowa 2,
88-133 Dąbrowa Biskupia ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze referenta.

I. Nazwa i adres jednostki:
Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
ul. Topolowa 2
88-133 Dąbrowa Biskupia
tel./faks 52 3512184

II. Określenie stanowiska urzędniczego:
Referent 1 etat – od 01 kwietnia 2017 r.

III. Wymagania niezbędne:
Osoba ubiegająca się o stanowisko referenta powinna spełniać zgodnie z art. 6 ust. 1 i 3 ustawy
o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 poz. 902), następujące niezbędnie wymagania:

1. Posiada obywatelstwo polskie,
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. Posiada wykształcenie wyższe.
6. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta.

IV. Wymagania dodatkowe:

1. Dobra znajomość ustawy o pracownikach samorządowych zagadnień z zakresu prawa pracy, ustawy Prawo Oświatowe, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, opodatkowania osób fizycznych, zagadnień z zakresy naliczania wynagrodzeń, zagadnień płacowych i administracji kadrowej oraz wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie,
2. Dobra znajomość standardowych aplikacji Windows (między innymi Word, Excel, Outlook Express), Internetu oraz programu Płace i Płatnik.
3.Samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na stanowisku a także w zespole, wysoka kultura osobista oraz umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

V. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Sporządzanie list płac dla zatrudnionych pracowników SAPO i szkół z podziałem na szkoły w zakresie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, wychowawczych i rehabilitacyjnych,
2. Rozlicznie z ZUS należności z tytułu wypłat zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz zobowiązań z tytułu składek ubezpieczeniowych od wynagrodzeń,
3. Terminowe obliczanie i pobieranie podatku ,
4. Prowadzenie i załatwianie spraw emerytalno – rentowych pracowników oświaty,
5. Sporządzanie dokumentacji w zakresie: wszelkich umów o pracę, aneksów, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, przeszeregowań, dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, ,odpraw rentowych i emerytalnych,
5. Współpraca z dyrektorami szkół,
6. Prowadzenie akt osobowych.

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku – stanowisko w biurze jednoosobowym, usytuowanym w budynku Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia. Praca w wymiarze określonym w regulaminie pracy, w tym przy komputerze od poniedziałku do piątku.

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

VIII. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny,
2. Życiorys (CV), z podanym numerem kontaktowym telefonu oraz e-maila,
3. Kwestionariusz osobowy (można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej Urzędu Gminy),
4. Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
6. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
8. Oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądy za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku referenta,
10. Oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) – podpisane.

IX. Dodatkowe dokumenty:

1. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje.

X. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 17 marca 2017 r. do godz.15-tej z dopiskiem „Konkurs na stanowisko referenta”. Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

XI. Inne informacje

1. Informacja o miejscu, czasie i procedurze naboru kandydaci powiadomieni zostaną indywidualnie drogą telefoniczną,
2. Wyniki naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia,
3. Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane.

Dyrektor Grzegorz Pomianowski

Informacje

Rejestr zmian