Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.03.2017 Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 0+006,20 do km 1+380,00 Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wsparcie zadania realizowanego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosku o udzielenie dotacji celowej na wsparcie zadania realizowanego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia dotyczącego działań realizowanych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli finansowej w Urzedzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej i podległych jednostkach organizacyjnych na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 13.03.2017 Zarządzenie Nr 145/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia jednostkowej wartości dla nieruchomości gruntowych nieodpłatnie nabytych z mocy prawa od Skarbu Państwa, co do których w momencie nabycia nie jest znana ich wartość Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego w 2017 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM 2,5 Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 03 lutego 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2017 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania – organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku 2,5 – 5 lat z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za IV kwartał 2016 roku Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, którym udzielono dotacje w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego, Programu Działalności oraz Planu Pracy na rok 2017 Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2017 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 09 stycznia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-Ws w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej, jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Gminę Dąbrowa Biskupia oraz jednostki obsługujące Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników jednostek obsługujących Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 144/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 143/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Zarządzenie Nr 142/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów (dowodów księgowych), instrukcji w sprawie gospodarki kasowej i instrukcji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Zarządzenie Nr 141/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latacj następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Zarządzenie Nr 140/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Parchaniu Szczegóły