2018

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.09.2018 Uchwała nr XXXVIII/265/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku” finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 Uchwała nr XXXVIII/264/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 Uchwała nr XXXVIII/263/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2028 Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 Uchwała nr XXXVIII/262/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 Uchwała nr XXXVIII/261/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018r. w sprawie zbycia odrębnej nieruchomości lokalowej położonej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 Uchwała nr XXXVIII/260/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 Uchwała nr XXXVIII/259/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 Uchwała nr XXXVIII/258/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 07.08.2018 Uchwała Nr XXXVII/257/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2028 Szczegóły
Akty prawne 07.08.2018 Uchwała Nr XXXVII/256/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 07.08.2018 Uchwała Nr XXXVII/255/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 sierpnia 2018 r w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Uchwała Nr XXXVII/254/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Dziewa na lata 2018 – 2027” Szczegóły
Akty prawne 09.07.2018 Uchwała Nr XXXVI/253/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Akty prawne 09.07.2018 Uchwała Nr XXXVI/252/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2028 Szczegóły
Akty prawne 09.07.2018 Uchwała Nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 09.07.2018 Uchwała Nr XXXVI/250/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 09.07.2018 Uchwała Nr XXXVI/249/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018 r w sprawie dopłaty dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Szczegóły
Akty prawne 09.07.2018 Uchwała Nr XXXVI/248/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych Szczegóły
Akty prawne 09.07.2018 Uchwała Nr XXXVI/247/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Szczegóły
Akty prawne 09.07.2018 Uchwała Nr XXXVI/246/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 09.07.2018 Uchwała Nr XXXVI/245/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Nr XXXV/244/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie opinii dotyczącej podziału powiatu inowrocławskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu Inowrocławskiego Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2028 Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Nr XXXV/242/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Nr XXXV/241/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na stałe obwody głosowania Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Nr XXXV/240/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania do zaopiniowania Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Nr XXXV/239/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2032” Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Nr XXXV/238/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Nr XXXV/237/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Nr XXXV/236/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły