2017

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIII/162/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji Dąbrowy Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIII/161/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIII/160/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w gminnej oczyszczalni ścieków Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIII/159/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIII/158/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIII/157/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIII/156/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIII/155/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły