Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017 – 2025 Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 0+006,20 do km 1+380,00” finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i zwalniania ich od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Długiej i Topolowej w miejscowości Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 05.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/189/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Długiej i Topolowej w miejscowości Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 07.07.2017 Uchwała Nr XXVII/188/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Akty prawne 07.07.2017 Uchwała Nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 Szczegóły
Akty prawne 07.07.2017 Uchwała Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 07.07.2017 Uchwała Nr XXVII/185/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 0+006,20 do km 1+380,00” finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Szczegóły
Akty prawne 06.07.2017 Uchwała Nr XXVII/184/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2024” Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXVII/183/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Gminy Dąbrowa Biskupia do Komitetu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXVII/182/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca program współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowych położonych w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXVII/180/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXVII/179/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXVII/178/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała Nr XXVI/177/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała Nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała Nr XXVI/174/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała Nr XXVI/173/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 05.05.2017 Uchwała Nr XXV/172/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017 – 2025 Szczegóły
Akty prawne 05.05.2017 Uchwała Nr XXV/171/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 07.04.2017 Uchwała Nr XXIV/170/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 Szczegóły
Akty prawne 07.04.2017 Uchwała Nr XXIV/169/2017 rady gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 Uchwała Nr XXIV/168/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia środków stanowiących fundusz sołecki Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 Uchwała Nr XXIV/167/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2017” Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 Uchwała Nr XXIV/166/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017 r w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 Uchwała Nr XXIV/165/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dabrowa Biskupia, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Szczegóły