Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIII/162/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji Dąbrowy Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIII/161/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIII/160/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w gminnej oczyszczalni ścieków Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIII/159/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIII/158/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIII/157/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIII/156/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIII/155/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Uchwała Nr XXII/154/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Uchwała Nr XXII/153/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Uchwała Nr XXII/152/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Uchwała Nr XXII/151/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Uchwała Nr XXII/150/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2025 Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Uchwała Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Uchwała Nr XXII/148/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Uchwała Nr XXII/147/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność lokali mieszkalnych położonych w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Uchwała Nr XXII/146/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości zabudowanej położonej w Parchaniu Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Uchwała Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Dąbrowie Biskupiej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Uchwała Nr XXII/144/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Uchwała Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 09.12.2016 Uchwała Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 09.12.2016 Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 09.12.2016 Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 09.12.2016 Uchwała Nr XXI/139/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 09.12.2016 Uchwała Nr XXI/138/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 09.12.2016 Uchwała Nr XXI/137/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Akty prawne 09.12.2016 Uchwała Nr XXI/136/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca porządek obrad XXI sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała Nr XX/135/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała Nr XX/134/2016 rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2025 Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły