Informacje ogólne

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.08.2017 Ocena jakości wody w zakresie substancji promieniotwórczych wodociąg Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 31.08.2017 Ocena jakości wody w zakresie substancji promieniotwórczych wodociąg Parchanie Szczegóły
Artykuł 31.08.2017 Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za I półrocze 2017r. Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobór z 26 stycznia 2017r. Szczegóły
Artykuł 08.02.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM 2,5 Szczegóły
Artykuł 19.01.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z KIP od 2017r. Szczegóły
Artykuł 09.01.2017 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu i SUW Parchanie Szczegóły
Artykuł 09.01.2017 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu i SUW Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 20.10.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Woj. Kuj – Pom w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy kuj– pom ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu Szczegóły
Artykuł 26.09.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia Nr 94/2016 w sprawie zaopiniowania Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2016 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2028 Szczegóły
Artykuł 15.09.2016 Przedsiębiorstwa posiadające zezwolenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych. Szczegóły
Artykuł 18.08.2016 Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za I półrocze 2016r. Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 Informacja Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o zakończeniu prac nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 Informacja dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Biskupia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 Program ochrony środowiska dla Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 Przystąpienie do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Biskupia” Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 Wniosek o udzielenie dotacji celowej na budowę oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 VIII informacja o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 VII informacja o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 VI informacja o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 V informacja o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 Spis dróg i ulic w Gminie Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 IV informacja o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2012 – 2017 z perspektywą na 2018 – 2023. Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 III Informacja o wpisie do rejesrtu działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 II Informacja o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 Informacja o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Szczegóły