Informacje ogólne

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.10.2018 Wniosek o podanie warunków technicznych wykonania przyłącza wodno kanalizacyjnego Szczegóły
Artykuł 26.10.2018 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Szczegóły
Artykuł 26.10.2018 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Szczegóły
Artykuł 18.10.2018 Ocena jakości wody – wodociąg Dąbrowa Biskupia – październik 2018r. Szczegóły
Artykuł 18.10.2018 Ocena jakości wody wodociąg Parchanie – październik 2018r. Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – lipiec 2018r., wodociąg Parchanie Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – lipiec 2018r., wodociąg Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 20.08.2018 Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za I półrocze 2018r. Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Decyzja o zatwierdzeniu taryfy na wodę i ścieki Szczegóły
Artykuł 08.06.2018 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi maj 2018r. Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie nieprawidłowych parametrów jakości wody Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za II półrocze 2017r. Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – nowy odcinek sieci wodociągowej Dąbrowa Biskupia działka nr 215/16 Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – przydatność wody do spożycia Szczegóły
Artykuł 31.08.2017 Ocena jakości wody w zakresie substancji promieniotwórczych wodociąg Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 31.08.2017 Ocena jakości wody w zakresie substancji promieniotwórczych wodociąg Parchanie Szczegóły
Artykuł 31.08.2017 Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za I półrocze 2017r. Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobór z 26 stycznia 2017r. Szczegóły
Artykuł 08.02.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM 2,5 Szczegóły
Artykuł 19.01.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z KIP od 2017r. Szczegóły
Artykuł 09.01.2017 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu i SUW Parchanie Szczegóły
Artykuł 09.01.2017 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu i SUW Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 20.10.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Woj. Kuj – Pom w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy kuj– pom ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu Szczegóły
Artykuł 26.09.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia Nr 94/2016 w sprawie zaopiniowania Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2016 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2028 Szczegóły
Artykuł 15.09.2016 Przedsiębiorstwa posiadające zezwolenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych. Szczegóły
Artykuł 18.08.2016 Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za I półrocze 2016r. Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 Informacja Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o zakończeniu prac nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 Informacja dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Biskupia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 Program ochrony środowiska dla Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły