Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.11.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 14 listopada 2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Ośniszczewko gm. Dąbrowa Biskupia” na terenie działki o nr ew. 32/8 w m. Ośniszczewko gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 06 listopada 2018r. o wniesionym odwołaniu od decyzji Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia nr 3/2018 z dnia 16.10.2018r. znak: KOM.6733.3.2018.PZ o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki o nr ew. 58/3 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 05 listopada 2018r. w sprawie zawiadomienia o wydanych w trakcie postępowania postanowieniach i o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4” na terenie działki o nr ew. 63/1 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 października 2018r. o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa słupowej stacji transf. 15/0,4 kV, wraz z siecią elektroenergetyczną nn 0,4 kV oraz SN-15 kV” na terenach działek o nr ew. 1/1, 5/1, 4, 3, 2 położonych w m. Konary gm. Dąbrowa Biskupia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Szczegóły
Artykuł 26.10.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 października 2018r. o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól wraz z zamianą rowu na rurociąg na części działki o nr ewid. 52/2 obręb Dąbrowa Biskupia, gm. Dąbrowa Biskupia w celu umożliwienia dojazdu do działki rolnej o nr. ewid. 103/5 obręb Dąbrowa Biskupia gm. Dąbrowa Biskupia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 października 2018 r. o wydanej dniu 25 października 2018r., decyzji nr 4/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie drogi gminnej Dziewa – Konary, gm. Dąbrowa Biskupia, odcinek od km 0 + 000,00 do km 0 + 962,20 na terenach działek o nr ew. 36/1, 8/2, 36/2, 21/1, położonych w m. Dziewa i działek o nr ew.1/1,1/2 w m. Konary gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 16.10.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 października 2018 r. o wydaniu w dniu 16.10.2018r. decyzji nr 3/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki o nr ew. 58/3 położonej w m. Radojewice, gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 października 2018r. o wydanym postanowieniu o przedłużeniu terminu dla załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce o nr 63/1 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień, organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 Projekt Jura” Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 02.10.2018r. o wydanych postanowieniach i zebranym materiale dowodowym z możliwością wypowiedzenia się w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „„Przebudowa drogi gminnej Dziewa – Konary, gm. Dąbrowa Biskupia, odcinek od km 0 + 000,00 do km 0 + 962,20” na terenach działek o nr ew. 36/1, 8/2, 36/2, 21/1, 1/1,1/2 położonych w m. Dziewa i m. Konary gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 24 września 2018r. – postanowienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na terenie działki o nr 58/3 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 21 września 2018r.o zawiadomieniu o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydaniadecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4” na terenie działki o nr ew. 58/3 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 10.09.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa słupowej stacji transf. 15/0,4 kV, wraz z siecią elektroenergetyczną nn 0,4 kV oraz SN-15 kV” na terenach działek o nr ew. 1/1, 5/1, 4, 3, 2 położonych w m. Konary gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 sierpnia 2018r. o wydanym postanowieniu o przedłużeniu terminu dla załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce o nr 63/1 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA w sprawie zawiedomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól wraz z zamianą rowu na rurociąg na części działki o nr ewid. 52/2 obręb Dąbrowa Biskupia, gm. Dąbrowa Biskupia w celu umożliwienia dojazdu do działki rolnej o nr. ewid. 103/5 obręb Dąbrowa Biskupia gm. Dąbrowa Biskupia” na terenach działek o nr ew. 52/2 położonej w m. Dąbrowa Biskupia gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 sierpnia 2018r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4” na terenie działki o nr ew. 58/3 m. Radojewice Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0 + 000,00 do km 0 + 962,20″ Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu w dniu 29 marca 2018 r., znak: KOM.6733.2.2018.MT decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na rozbudowie budynku szkoły na terenie działki nr 126/3 w miejscowości Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr 63/1 obręb Radojewice , gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 09.03.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie zagospodarowania terenu polegającej na rozbudowie budynku szkoły na terenie działki nr 126/3 w miejscowości Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na terenie działki nr 63/1 obręb Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Postanowienie o odwieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „rozbudowie budynku szkoły” na terenie działki nr 126/2 położonej w m. Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 , na terenie działki nr 63/1 obręb Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.01.2018 Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 OBWIESZCZENIE – w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 /PLAY/ , zlokalizowanej 88-110 Inowrocław , Radojewice 48 obręb 0020 nr działki 63/1 woj. kujawsko – pomorski , nr projektu :IN00901A. Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 OBWIESZCZENIE – rozbudowa budynku szkoły na terenie działki o nr ew. 126/2 położonej w m. Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 06.11.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającego na remoncie oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń dworku po Generale Władysławie Sikorskim na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego na terenie działki nr 101/35 w miejscowości Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 20 października 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 , na terenie działki nr 63/1 obręb Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie zagospodarowania terenu polegającej na remoncie oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń w dworku po Generale Władysławie Sikorskim na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego na terenie części działki nr 101/35 w miejscowości Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 /PLAY/ Szczegóły